Szczegółowe przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego

To obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracownicy, która urodziła dziecko, bez względu na rodzaj umowy o pracę, na podstawie której jest zatrudniona.

SPIS TREŚCI

Wymiar urlopu macierzyńskiego

  1. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:
   • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
   • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
   • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
   • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
   • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
   • Przed przewidywaną datą porodu, pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

 1. Jeżeli pracownica nie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed porodem, to urlop macierzyński rozpoczyna w dniu porodu.
 2. Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada 7 dniom liczonym od pierwszego dnia tego urlopu.
 3. Po porodzie matka musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu.
 4. Może zrezygnować z pozostałych 6 tygodni urlopu i powrócić do pracy, pod warunkiem, że pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.
 5. W takim przypadku, pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.
 6. Szczególne sytuacje związane z udzielaniem urlopu macierzyńskiego:

Kodeks pracy reguluje także szczególne przypadki takie jak:

 • pobyt matki lub dziecka w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym,
 • śmierć dziecka lub matki,
 • porzucenie dziecka przez matkę,
 • jej niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • podjęcie przez nią pracy, jeśli nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa.

W tych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z części urlopu macierzyńskiego przez pracownika – ojca dziecka lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, a także z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego – ojca dziecka albo ubezpieczonego – innego członka najbliższej rodziny.

Hospitalizacja

 1. W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego, a pozostałą część tego urlopu, może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.
 2. W przypadku przebywania pracownicy w szpitalu lub zakładzie leczniczym, pracownica może przerwać korzystanie z urlopu macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu lub zakładzie leczniczym, po wykorzystaniu 8 tygodni tego urlopu po porodzie. Warunkiem przerwania urlopu macierzyńskiego w takim przypadku jest, aby część urlopu macierzyńskiego za ten okres wykorzystał pracownik – ojciec wychowujący dziecko albo pracownik – inny członek najbliższej rodziny.

Śmierć dziecka

 1. W przypadku urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.
 2. W razie śmierci dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Śmierć matki

 1. W razie śmierci pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka.
 2. W przypadku śmierci matki dziecka, która nie była objęta albo nie miała tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego, przypadającej po dniu zgonu matki dziecka do końca okresu urlopu macierzyńskiego.
 3. Części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojcu wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek.

Szczególna ochrona pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego

 1. Pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem.
 2. W okresie urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy, bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Nie dotyczy to pracownicy w okresie próbnym, nieprzekraczającym jednego miesiąca.
 3. W przypadku umowy o pracę, zawartej na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa taka ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy to jednak umowy o pracę na czas określony, zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 4. Wyjątkowo rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem podczas urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach (świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego). Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 5. Pracodawca dopuszcza pracownika, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Zasiłek macierzyński

 1. Za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
 2. W przypadku, gdy pracownica złoży nie później niż w przeciągu 21 dni po porodzie pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za cały okres obu urlopów przysługuje w wysokości 80 % podstawy wymiaru.
Skip to content